Robert L. Ivie Demokrati-t6670

Writing-and-Speaking Razli"nost mnenja oziroma nesoglasje ni priviligirano dejanje v ameri…ki politi"ni kulturi. V kriznih in vojnih obdobjih se mora to odpadni…tvo prikazati …e bolj v legitimni lu"i, navkljub temu, da izra…a moralne vrednote. To je "ustveno in intelektualno izra…ena kritika dru…be, ki je v"asih sprejeta ali pa zavrnjena in predstavlja modus operandi demokracije. Pomembnost razli"nosti mnenja v usmerjanju demokracije se izra…a v treh korakih. V prvem gre za politiko boja, v drugem za preu"evanje retori"ne vpetosti v njegovo kulturno okolje in prikazovanjem taktike izra…anja razli"nosti. Prvi korak se izra…a v preseku demokracije in vojne, ko je demokracija na preizku…nji saj obstajata le dva pola ‘prijatelji’ in ‘sovra…niki’, vmesne, nevtralne pozicije ni. Tu nastopi razkolni…tvo, ki v obliki boja zastopa posameznike, ki niso pravi sovra…niki, hkrati pa se ne strinjajo s trenutnim delovanjem dru…be. Udejanji se v obliki produktivnega tekmovanja in omogo"a uveljavljanje razlik, njegovi nepoliti"ni alternativi sta tiho podrejanje in nasilen upor in ne upravi"ujeta zna"ilnosti demokrati"nega samovladanja. Drugi se dotika podro"ja retori"nih navad v dolo"eni kulturi in govori o nenehni spremenljivosti praks in pojmovanj in poudarja da retorika omogo"a razlikovanje med razli"nimi vrstami taktik, ki uravnavajo odnose mo"i. Gre za nenehno kolektivno spreminjanje znotraj obstoje"e mre…e znanja in mo"i. Ko gledamo razkolni…tvo z vidika retori"ne kritike, ga razumemo kot re…itev demokracije, saj prepre"i zlorabo mo"i in omejitev pojmovanja. Glavni trop retori"ne kritike je metafora, ki je osnovna metoda delovanja demokrati"nega nesoglasja, omogo"a dostop do razkolni…tva iz druga"ne perspektive in s tem da posameznikom manevrski prostor. Prav tako drugi niso opredeljeni kot sovra…niki pa" pa bolj kot tekmeci oz. nasprotniki in razkolni…tvo prepre"i potrebo po to"no dolo"eni identifikaciji in sku…a ohranjati ravnote…je med identifikacijo in razdeljevanjem, zato, da je dru…benemu boju in napetostim odprta prosta pot, kar omogo"a spremembe. V dokumentarnem filmu Uncovered je gonilo razkolni…tvo, saj avtorji vklu"ijo mno…ico ekspertov, ki govorijo o nestrinjanju z Ira…ko vojno in se s tem postavljali nasproti oz. ponujajo mo…ne alternative trenutni ameri…ki politiki in poudarjajo razum in racionalnost. Hkrati dokumentarec prikazuje …eljo politike, da izkrivi realnost in jo priredi svoji ideologiji. Razne retori"ne operacije v dokumentarcu izra…ajo mo…nosti razkolni…tva, ki v bistvu predstavlja bolj patriotizem, kot razdor dru…be. About the Author: 相关的主题文章: